Menu

Životní prostředí & společnost

Společenská odpovědnost firmy

Společnost VDL Bus & Coach považuje společenskou odpovědnost firem (CSR, Corporate Social Responsibility) za nedílnou součást své celkové firemní politiky. To znamená, že se hlediska CSR berou v úvahu při rozhodování o organizačních, procesních i technických záležitostech. Je to plně v souladu se zásadami CSR, které zastává VDL Groep.

Naše produkty se vyrábí v Nizozemsku a Belgii. Kdekoli je to možné, jsou naši dodavatelé ze stejného regionu. Díky tomu mají naše produkty ve fázích výroby i přepravy velmi nízkou uhlíkovou stopu. Místní výroba tak drasticky snižuje dopad našich autobusů na životní prostředí.

Když ve VDL Bus & Coach vyvíjíme, vyrábíme a po celém světě prodáváme inovativní, konkurenceschopné produkty a služby, usilujeme o to, abychom poskytovali světu kolem nás přidanou hodnotu. Dáváme dohromady lidi a organizace, abychom vyvíjeli produkty, služby a řešení, které zlepšují život a prosperitu nás všech. Ve VDL je každý pracovník motivovaný, aby mu na práci záleželo a aby se snažil o co nejlepší výsledky. Jako celek vynikáme v tom, jak myslíme a jednáme. Naším nejcennějším aktivem jsou lidé.

Environmentální politika

Starost o životní prostředí je společenskou odpovědností firmy VDL Bus & Coach a všech jejích zaměstnanců. Při výrobě a vývoji v automobilovém průmyslu (elektrický pohon, technologie baterií, využití lehkých konstrukcí) významně přispíváme k lepšímu prostředí pro život. Základem a výchozím bodem pro neustálé zlepšování jsou požadavky a povinnosti obsažené v normě pro systém managementu ISO 14001.

ZAMĚŘUJEME SE NA UDRŽITELNOST

Jedním z hlavních cílů, na které se při výrobě našich produktů zaměřujeme, je co nejnižší vlastní hmotnost jako prostředek k dosažení minimální spotřeby paliva. Snažíme se nacházet optimální rovnováhu mezi ekologickými a ekonomickými zájmy. K tomu je klíčové využívání pokročilých technologií, jako jsou čistý diesel, hybridní a elektrický pohon, palivové články a/nebo alternativní pohony a řízení životního cyklu baterií. VDL Bus & Coach se snaží používat materiály udržitelným způsobem a snižovat množství odpadu. Tyto zásady musí při své práci dodržovat všichni zaměstnanci, trvalí i dočasní.

Nakládání s nebezpečnými látkami

Pokud jde o nebezpečné látky, VDL Bus & Coach zastává aktivní politiku. Jsme vázáni nařízením REACH (registrace, hodnocení, povolování a omezování chemických látek) a také plníme povinnost minimalizovat látky CRM (karcinogenní, mutagenní a toxické pro reprodukci).

Chceme pro naše produkty používat jen způsobilé dodavatele. Od našich výrobních dodavatelů požadujeme, aby pracovali v souladu s nařízením REACH, které Evropská unie vydala pro regulaci chemických látek a jejich bezpečné používání (ES 1907/2006). Týká se registrace, hodnocení, povolování a omezování chemických látek. VDL Bus & Coach plně podporuje cíle REACH zlepšovat ochranu lidského zdraví a životního prostředí prostřednictvím lepší identifikace vlastností chemických látek na začátku výrobního procesu. Tento právní předpis uvádí požadavky na registraci chemických látek, které jsou produkovány a importovány. Od dodavatelů produktů, které tyto látky obsahují, je vyžadováno, aby zákazníky informovali, jak s těmito produkty odborně nakládat.

Stáhněte si Kodex Chování společnosti VDL Bus & Coach, kde naleznete další informace týkající se životního prostředí a společnosti.