Menu

EKOLOGIA & SPOŁECZEŃSTWO

Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw

Firma VDL Bus & Coach uznaje społeczną odpowiedzialność przedsiębiorstw za nieodzowny element swojej ogólnej polityki korporacyjnej. Oznacza to, że aspekty CSR są uwzględniane w decyzjach podejmowanych przez firmę w odniesieniu do kwestii organizacyjnych, procesów oraz spraw technicznych. Wszystko to odbywa się w pełnym poszanowaniu polityki CSR grupy VDL Groep.

Nasze produkty są wytwarzane w Holandii i Belgii. Gdy tylko jest to możliwe, korzystamy z usług dostawców prowadzących działalność w tym samym regionie. W związku z tym nasze produkty wiążą się z bardzo niskim poziomem emisji dwutlenku węgla zarówno na etapie produkcji, jak i transportu. Lokalna produkcja zdecydowanie ogranicza wpływ autobusów na środowisko, ponieważ transport stanowi istotny czynnik warunkujący całkowity ślad węglowy prowadzonej działalności.

Dzięki rozwojowi, produkcji i światowej sprzedaży innowacyjnych, konkurencyjnych wyrobów i usług firma VDL Bus & Coach dąży do dostarczania dodatkowej wartości klientom na całym świecie. Łączymy ludzi i organizacje w celu opracowywania produktów, usług i rozwiązań zapewniających poprawę komfortu życia i zwiększenie dobrobytu każdego z nas. Każdy pracownik VDL dokłada starań, aby przyczyniać się do zmian i osiągania jak najlepszych wyników. Razem wiedziemy prym w sposobie myślenia i działania. Naszym najważniejszym atutem są ludzie.

Polityka w zakresie ochrony środowiska

Ochrona środowiska stanowi wyraz społecznej odpowiedzialności firmy VDL Bus & Coach oraz wszystkich jej pracowników. Za pomocą produktów i zaawansowanych rozwiązań w dziedzinie motoryzacji (jazda na napędzie elektrycznym, technologia akumulatorowa, wykorzystywanie lekkiej konstrukcji) istotnie przyczyniamy się do poprawy warunków życia. Kierunek naszych działań, a zarazem punkt wyjścia dla nieustannego rozwoju, stanowią wymogi i zobowiązania określone w systemie zarządzania na podstawie normy ISO 14001.

Podejście ukierunkowane na zrównoważony rozwój

Najważniejszym elementem podczas opracowywania naszych pojazdów jest zapewnienie jak najniższej masy zasadniczej w celu osiągnięcia minimalnego zużycia paliwa. Dążymy do zapewnienia optymalnej równowagi między względami ekologicznymi i finansowymi. Nadrzędne znaczenie w tym celu ma zastosowanie zaawansowanych technik, w tym technologii ‘clean diesel’, napędu hybrydowego, elektrycznego, ogniwa paliwowego lub alternatywnych rozwiązań napędowych oraz zarządzanie cyklem życia akumulatora. Firma VDL Bus & Coach dokłada starań na rzecz zrównoważonego wykorzystywania materiałów i ograniczenia ilości wytwarzanych odpadów. Wszyscy pracownicy, zarówno zatrudnieni na stałe, jak i w charakterze personelu tymczasowego, mają obowiązek przestrzegania tych zasad w wykonywanej pracy.

Polityka w zakresie substancji niebezpiecznych

Firma VDL Bus & Coach prowadzi aktywną politykę w odniesieniu do substancji niebezpiecznych. Z jednej strony firma ściśle przestrzega zasad rozporządzenia REACH (rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów), a z drugiej jest zobowiązana na rzecz minimalizacji substancji CMR (rakotwórczych, mutagennych lub działających szkodliwie na rozrodczość).

Do produkcji naszych wyrobów pragniemy korzystać z usług wyłącznie wykwalifikowanych dostawców. Dostawcy naszych producentów mają obowiązek prowadzenia działalności zgodnie z unijnym rozporządzeniem REACH w sprawie chemikaliów i ich bezpiecznego użytkowania (WE 1907/2006). Rozporządzenie dotyczy rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów. Firma VDL Bus & Coach w pełni popiera cele rozporządzenia REACH na rzecz zwiększenia ochrony ludzkiego zdrowia oraz środowiska dzięki lepszej identyfikacji swoistych właściwości substancji chemicznych na początku procesu produkcyjnego. Przepisy prawa określają sposób rejestracji wytwarzanych oraz importowanych substancji chemicznych. Dostawcy produktów zawierających takie substancje mają obowiązek poinformowania klientów korzystających z tych produktów o sposobie postępowania z nimi w profesjonalny sposób.

Pobierz Kodeks Postępowania firmy VDL Bus & Coach, aby uzyskać więcej informacji na temat zobowiązania na rzecz środowiska i społeczeństwa.