Menu

MILJÖ & SAMHÄLLE

Företagets sociala ansvar

VDL Bus & Coach ser Corporate Social Responsibility (CSR) (Företagets sociala ansvar) som en integrerad del av företagets övergripande policy. Detta innebär att aspekter på företagets sociala ansvar beaktas i de beslut som fattas i organisatoriska, processmässiga och tekniska frågor. Detta är helt i linje med VDL Groeps CSR-policy.

Våra produkter tillverkas i Nederländerna och Belgien. Där det är möjligt är våra leverantörer verksamma i samma region. Som en följd av detta har våra produkter mycket lågt koldioxidavtryck under produktions- och transportfasen. Den lokala produktionen minskar totala drastiskt bussens miljöpåverkan, eftersom transporter är en viktig faktor för det totala koldioxidavtrycket.

Med utveckling, produktion och global försäljning av innovativa, konkurrenskraftiga produkter och tjänster strävar VDL Bus & Coach efter att leverera mervärde till vår värld. Vi för samman människor och organisationer för att utveckla produkter, tjänster och lösningar som förbättrar allas välbefinnande och välstånd. Alla på VDL har som mål att göra skillnad och sträva efter bästa resultat. Tillsammans utmärker vi oss för hur vi tänker och agerar. Människor är vår viktigaste tillgång.

Miljöpolicy

Omsorg om miljön är ett socialt ansvar för VDL Bus & Coach och alla anställda inom organisationen. Med produkter och utveckling inom fordonsområdet (eldrift, batteriteknik, användning av lätta konstruktioner) bidrar vi väsentligt till en bättre livsmiljö. Kraven och skyldigheterna enligt ISO 14001-ledningssystemet leder till detta och utgångspunkten för kontinuerliga förbättringar.

Hållbart fokus

Ett primärt fokus i utvecklingen av våra fordon är den lägsta möjliga egenvikten som ett sätt att uppnå minimal bränsleförbrukning. Vi strävar efter en optimal balans mellan miljömässiga och ekonomiska intressen. Tillämpningen av avancerade tekniker som ren diesel, hybrid, el, bränslecell och/eller alternativ framdrivning samt hantering av batteriets livscykel är centralt för detta. VDL Bus & Coach strävar efter att använda material på ett hållbart sätt och minska avfallet. Alla medarbetare, vare sig de är fast anställda eller tillfälligt, måste följa dessa principer i sitt arbete.

Policy för farliga ämnen

VDL Bus & Coach driver en aktiv policy för farliga ämnen. Å ena sidan har vi åtagit oss att följa REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of CHemicals); å andra sidan upprätthåller vi en minimeringsskyldighet gällande CRM (Carcinogenic, Mutagenic, Reprotoxic)-substanser.

Vi avser att endast använda kvalificerade leverantörer för våra produkter. Våra tillverkares leverantörer måste verka i enlighet med REACH, EU:s förordning om kemikalier och säker användning av dessa (EG 1907/2006). Det handlar om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier. VDL Buss & Coach stöder till fullo målen för REACH när det gäller att förbättra skyddet av människors hälsa och miljön genom bättre identifiering av kemiska ämnens inneboende egenskaper i början av produktionsprocessen. I lagen specificeras registrering av kemiska ämnen som produceras och importeras. Leverantörer av produkter som innehåller dessa ämnen är skyldiga att informera kunder som använder dessa produkter om hur de ska hanteras professionellt.

Ladda ner VDL Bus & Coach Uppförandekod för mer information om vårt ansvar för och inställning till miljö och samhälle.